Aktualności

Kontakt

AURUS Niepubliczna Szkoła Podstawowa
ul. Poleczki 7

02-822 Warszawa

e-mail: szkola@aurus.edu.pl

e-mail: sekretariat@aurus.edu.pl

Tel. (22) 641 57 22
kom. 515 142 781PROGRAM WYCHOWAWCZY

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ AURUS

„Dobry wychowawca, który: nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”.

Janusz Korczak

 

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.  Nie żądajmy, lecz przekonujmy.  Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało”.

Janusz Korczak

 

1.WSTĘP

2. PODSTAWA PRAWNA

3. MISJA SZKOŁY

3. WIZJA SZKOŁY

5. NASI NAUCZYCIELE

6. NASI UCZNIOWIE

7. NASI ABSOLWENCI

8. CELE OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

9. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

10. ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI ORAZ TRADYCJE I OBYCZAJE KULTYWOWANE PRZEZ SZKOŁĘ WSPOMAGAJĄCE PROCES WYCHOWAWCZY

11. POSZCZEGÓLNE OBSZARY PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 • rozwój intelektualny
 • rozwój społeczny
 • rozwój emocjonalny
 • rozwój fizyczny i motoryczny
 • rozwój zdrowotny
 • rozwój artystyczny

12.EWALUACJA PROGRAMU

13. FORMY EWALUACJI

 

 

1. WSTĘP

Wychowanie to:

świadomie organizowana działalność społeczna, której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości człowieka.

W. Okoń

Poniższy program wychowawczy przedstawia działania wychowawcze, jakie są prowadzone w pracy szkoły. Ma na celu ułatwienie pracy nauczycielom-wychowawcom, którzy mając ogólny zarys programu będą w stanie opracować szczegółowy program wychowawczy, dostosowany do potrzeb konkretnych klas i uczęszczających do nich uczniów.

Dla nas bardzo ważnym elementem jest współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym uczniów. Uważamy, że tylko dzięki takim działaniom jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzone efekty wychowawcze.

Program porusza zagadnienia oraz problemy z którymi nauczyciele, rodzice i uczniowie zmagają się na co dzień, proponując działania zmierzające do ich zminimalizowania lub wyeliminowania.

 

2. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 ze zmianami)
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • Konwencja o Prawach Dziecka

Program jest spójny z dokumentami szkolnymi:

 • statutem szkoły
 • szkolnym programem profilaktycznym
 • zestawem programów nauczania

3. MISJA SZKOŁY

Jesteśmy Niepubliczną Szkołą Podstawową. Zajmujemy się wychowaniem i kształceniem dzieci w wieku 6-12 lat. Zależy nam na zapewnieniu naszym uczniom wszechstronnego oraz prawidłowego rozwoju, zgodnego z wiekiem i umiejętnościami. Chcemy, aby byli oni jak najlepiej przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie, aby odnosili sukcesy na miarę swoich możliwości.

Zależy nam również na zapewnieniu naszym wychowankom jak najlepszej opieki i bezpieczeństwa. Chcemy, aby czuli się pewnie i byli pod najlepszą opieką merytoryczną i wychowawczą. Dla nas uczniowie stanowią najwyższą wartość, tak więc w naszej pracy pedagogicznej kierujemy się tylko i wyłącznie ich dobrem.

4. WIZJA SZKOŁY

Wizją naszej szkoły jest otwartość wobec uczniów i ich rodziców. Chcemy zapewnić uczniom przyjazne środowisko, w którym czuliby się pewnie, spędzając czas nauki w atmosferze wzajemnego poszanowania. Zależy nam na solidnym przygotowaniu ich do kolejnych etapów edukacji, aby finalnie wychować otwartych, kulturalnych, wrażliwych młodych ludzi.

 5. NASI NAUCZYCIELE

Należą do grona wykwalifikowanych pedagogów, dla których praca z dziećmi jest ogromną przyjemnością. Są to osoby z prawdziwym powołaniem do wykonywania zawodu pedagoga. Zawodu niezmiernie trudnego, gdyż prawdziwą sztuką jest umiejętność przekazywania dzieciom wiedzy, w sposób, mądry i przystępny. Nasi pedagodzy posiadają bogatą osobowość, chcą się dzielić swoimi doświadczeniami. Zachęcają, rozbudzają dziecięce zainteresowania. Są otwarci na nowości, aktywni, chcący doskonalić posiadaną wiedzę i umiejętności, a swoim uczniom dający coś z samych siebie. Wykonując swoją pracę zajmują się nie tylko kształceniem, ale i wychowaniem. Tacy właśnie są nasi nauczyciele.

 6. NASI UCZNIOWIE

Ukończyli już pierwszy i najważniejszy etap edukacji, jakim jest przedszkole. Są przygotowani do rozpoczęcia przygody ze szkołą. Mają solidne i stabilne fundamenty, na których będziemy wspólnie budować dalszą naukę.

7. NASI ABSOLWENCI

Chcemy aby naszych absolwentów cechowała:

 • chęć doskonalenia i rozwoju
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • opiekuńczość względem ludzi i zwierząt
 • wrażliwość na dziejącą się dookoła krzywdę
 • uczuciowość
 • uczciwość
 • tolerancyjność względem drugiego człowieka
 • samodzielność w pokonywaniu trudności
 • punktualność
 • odpowiedzialność za życie własne i drugiego człowieka
 • ciekawość otaczającego świata
 • chęć poznawania, zgłębiania wiedzy
 • umiejętność rozwijania swoich pasji i zainteresowań

8. CELE OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 • rozwijanie umiejętności komunikowania się
 • wdrażanie do życia w środowisku społecznym jakim jest szkoła, klasa, grupa
 • rozwijanie umiejętności wyrażania własnych myśli, uczuć, przekonań, bronienia własnego zdania
 • poszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności
 • pobudzanie zainteresowań
 • wzbudzanie dziecięcej ciekawości świata
 • uwrażliwianie na piękno otoczenia
 • wyrabianie nawyków kulturowych
 • budzenie zainteresowania przeszłością i przyszłością kraju
 • wzmocnienie poczucia przynależności kulturowej 
 • zwracanie uwagi na symbolikę związaną z obchodzeniem świąt państwowych oraz uroczystości szkolnych
 • propagowanie pozytywnych wartości
 • rozwijanie postaw społecznych oraz moralnych
 • wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz poza nią
 • wyrabianie nawyków dbania o mienie szkoły
 • rozwijanie wrażliwości społecznej
 • rozwijanie wrażliwości moralnej
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej

9. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Uczniowie:

 • potrafią nawiązywać kontakty z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi
 • potrafią nawiązać bliższe relacje z kolegami i koleżankami z klasy, szkoły
 • potrafią odnaleźć się w środowisku szkolnym
 • są w stanie wyrażać własne myśli, uczucia, bronić własnych przekonań, zdań
 • zdobywają nową wiedzę i umiejętności
 • wzbogacają wiedzę już posiadaną
 • poszerzają zainteresowania
 • znają swoje prawa i obowiązki
 • dbają o własne zdrowie i bezpieczeństwo
 • są chętne poznawać świat
 • interesują się kulturą własnego kraju i nie tylko
 • znają symbole narodowe i okazują im szacunek
 • szanują innych ludzi
 • rozwijają swoje zdolności i zainteresowania
 • potrafią być samodzielni
 • dbają o własność szkoły
 • są wrażliwi na to, co się dzieje dookoła
 • zauważają otaczające je piękno

10. ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI ORAZ TRADYCJE I OBYCZAJE KULTYWOWANE  PRZEZ SZKOŁĘ   WSPOMAGAJĄCE PROCES WYCHOWAWCZY

MIESIĄC

ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI, TRADYCJE I OBYCZAJE

WRZESIEŃ

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • Sprzątanie świata
 • Dzień Chłopaka

PAŹDZIERNIK

 • Święto Edukacji Narodowej - Dzień Nauczyciela  
 • Uroczyste pasowanie na ucznia 

LISTOPAD

 • Święto Niepodległości
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia
 • Andrzejki 

GRUDZIEŃ

 • Mikołajki 
 • Szkolny Kiermasz Świąteczny
 • Boże Narodzenie 

STYCZEŃ

 • Biała szkoła (w czasie ferii)
 • Bal Karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka

LUTY

 • Walentynki

MARZEC

 • Dzień Kobiet
 • Pierwszy Dzień Wiosny

KWIECIEŃ

 • Wielkanoc
 • Światowy Dzień Zdrowia
 • Dzień książki

MAJ

 • Dzień Unii Europejskiej
 • Piknik Rodzinny (z okazji Dnia Matki i Ojca)

CZERWIEC

 • Dzień Dziecka
 • Zielona Szkoła
 • Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. POSZCZEGÓLNE OBSZARY PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

a. rozwój intelektualny

Zagadnienie związane z tym obszarem nastawione jest na szeroko rozumianą pracę z uczniem, począwszy od uczniów, których wiedza znacznie wykracza poza granice programowe, którym trzeba stworzyć warunki do ich doskonalenia i dalszego rozwijania, a skończywszy na uczniach, którym potrzebne jest wsparcie i pomoc w zrozumieniu podstaw i w realizacji minimum programowego.  

ZADANIA OBJĘTE PROGRAMEM:

1. Wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych

Sposoby realizacji programu

 • zwracanie uwagi na indywidualne możliwości i predyspozycje uczniów
 • odkrywanie indywidualnych uzdolnień uczniów
 • rozwijanie pasji i zainteresowań

Formy i metody realizacji programu

 • tworzenie kół zainteresowań zgodnych z uzdolnieniami i predyspozycjami uczniów
 • prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia
 • przygotowanie uczniów do różnego rodzaju olimpiad, konkursów, występów zgodnych z zainteresowaniami organizowanych w szkole i poza nią
 • indywidualizowanie pracy na lekcjach
 • angażowanie uczniów do pracy asystenckiej

Osoby odpowiedzialne za realizację programu

 • nauczyciele wychowawcy
 • nauczyciele przedmiotowi
 • nauczyciel świetlicy

2. Wspieranie uczniów mających trudności z nauką

Sposoby realizacji programu

 • zwracanie uwagi na potrzeby edukacyjne uczniów (wyrównywanie braków programowych)

Formy i metody realizacji programu

 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej
 • prowadzenie zajęć indywidualnych nastawionych na pomoc uczniowi z konkretną trudnością
 • odrabianie zajęć lekcyjnych pod okiem nauczyciela  świetlicy
 • powtarzanie materiału przerabianego na lekcjach pod okiem nauczyciela  świetlicy
 • prowadzenie indywidualnych zajęć z pedagogiem szkolnym
 • prowadzenie zajęć usprawniających, zmierzających do zminimalizowania występujących trudności

Osoby odpowiedzialne za realizację programu

 • nauczyciele wychowawcy
 • nauczyciele przedmiotowi
 • nauczyciel świetlicy
 • oddelegowani uczniowie
 • pedagog szkolny

3. Wspieranie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Sposoby realizacji programu

 • zwracanie uwagi na indywidualne potrzeby poszczególnych uczniów zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego

Formy i metody realizacji programu

 • organizowanie indywidualnego wsparcia pedagogicznego oraz psychologicznego
 • dostosowywanie programu edukacyjnego
 • tworzenie indywidualnego programu ćwiczeń rewalidacyjnych
 • wprowadzanie odpowiednich rozwiązań metodycznych dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów

Osoby odpowiedzialne za realizację programu

 • wychowawcy
 • nauczyciele przedmiotowi
 • pedagog szkolny
 • psycholog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. rozwój społeczny

W tym obszarze pracy z dziećmi skupimy się na wspieraniu dzieci w poszerzaniu sfery społecznej, kształtując cechy i postawy, które pozwolą uczniom w przyszłości na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.  Z początkiem roku szkolnego uczniowie wstępują w nowe środowisko, jakim jest szkoła. Muszą  zapoznać się z wszelkimi zasadami i normami, nauczyć odróżniać, a także nazywać skutki działań z jakimi będą miały okazję się spotkać w trakcie nauki szkolnej i nie tylko. Jako szkoła pomożemy uświadomić, które z zachowań są społecznie akceptowane i pożądane, a które takimi nie są. Zwrócimy uwagę na zagadnienia związane z tolerancją oraz akceptacją odmienności.

ZADANIA OBJĘTE PROGRAMEM:

1. Kształtowanie i respektowanie obowiązujących norm społecznych i zasad życia społecznego

Sposoby realizacji programu

 • zwracanie uwagi na przestrzeganie obowiązującego w szkole regulaminu, zasad zachowania się na przerwie i w czasie zajęć organizowanych

Formy i metody realizacji programu

 • prowadzenie pogadanek, dyskusji, swobodnych rozmów

Osoby odpowiedzialne za realizację programu

 • nauczyciele wychowawcy

2. Kształtowanie prawidłowych podstaw patriotycznych

Sposoby realizacji programu

 • przybliżenie polskich tradycji, obyczajów i obrzędów
 • poszerzanie wiedzy na temat miasta i państwa, w którym uczniowie mieszkają oraz Unii Europejskiej

Formy i metody realizacji programu

 • organizowane uroczystości rocznicowych, apeli
 • nauka hymnu państwowego, hymnu Unii Europejskiej
 • organizowanie lekcji muzealnych, zajęć wychowawczych
 • organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi ze świata kultury i sztuki

osoby odpowiedzialne za realizację programu

 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagog szkolny
 • dyrektor szkoły

3. Kształtowanie przynależności uczniów (do społeczności szkolnej, lokalnej)

Sposoby realizacji programu

 • zapoznanie uczniów z informacjami i zasadami dotyczącymi funkcjonowania na terenie szkoły i poza nią
 • przybliżanie uczniom wiedzy związanej z miastem, w którym mieszkają
 • kształtowanie zachowań rozwijających życie kulturalne

Formy i metody realizacji programu

 • organizowanie spotkań klasowych, imprez szkolnych
 • organizowanie wspólnych wycieczek, wyjazdów (w tym zielona i biała szkoła)
 • zwiedzanie wystaw, galerii
 • wyjścia do kina, teatru
 • tworzenie galerii prac własnych uczniów na terenie szkoły

Osoby odpowiedzialne za realizację programu

 • wychowawcy klas

4. Promowanie działalności opiekuńczej szkoły

Sposoby realizacji programu

 • uświadomienie uczniom wszelkich zagrożeń związanych z przemocą i agresją
 • podejmowanie działań wychowawczych zmierzających do wyeliminowania zachowań agresywnych wśród uczniów
 • kształtowanie nawyków bezpiecznego stylu życia
 • zapoznanie uczniów z prawami każdego człowieka
 • realizacja programu profilaktycznego szkoły

Formy i metody realizacji programu

 • organizowanie pogadanek (zarówno na lekcjach z uczniami, jak i podczas zebrań z rodzicami)
 • obserwacja zachowań uczniów (lekcje, wycieczki, wyjazdy poza szkołę, przerwy śródlekcyjne)
 • rozmowy w ramach godzin wychowawczych
 • rozmowy indywidualne z uczniami
 • praca z rodziną

Osoby odpowiedzialne za realizację programu

 • wychowawcy klas
 • pedagog szkolny
 • osoby z zewnątrz (straż miejska, policja)
 • nauczyciele świetlicy

c. rozwój emocjonalny

W tym obszarze pomożemy uczniom nauczyć się panowania nad swoimi emocjami i kontrolowania ich. Uczeń dojrzały emocjonalnie to taki, który identyfikuje się ze swoją klasą, potrafi odczuwać i przeżywać radości i smutki związane z życiem klasy, prawidłowo reaguje na uwagi, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, dotyczące nie tylko samego zachowania, ale i postępów w nauce. Zadaniem szkoły jest wspieranie ucznia we wszystkich jego trudnościach, zauważanie nawet najdrobniejszych sukcesów, chwalenie, nagradzanie.

ZADANIA OBJĘTE PROGRAMEM:

1. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi (stres)

Sposoby realizacji programu

 • kształtowanie u dzieci pozytywnej samooceny
 • zwracanie uwagi na potrzebę komunikowania swoich potrzeb, porozumiewania się
 • nauka dzieci radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i stresującymi

Formy i metody realizacji programu

 • prowadzenie pogadanek na lekcjach
 • spotkania z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym
 • prowadzenie zajęć podnoszących koncetrację uwagi
 • prowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych jako przerwy podczas lekcji oraz w trakcie zajęć sportowych, jako jeden z ich elementów

Osoby odpowiedzialne za realizację programu

 • nauczyciel wychowawca
 • psycholog szkolny
 • pedagog szkolny

2. Kształtowanie umiejętności kontrolowania własnych emocji (przyjmowanie postaw asertywnych)

Sposoby realizacji programu

 • zwracanie uwagi na umiejętność porozumiewania się z otoczeniem

Formy i metody realizacji programu

 • rozmowy z psychologiem szkolnym oraz psychologiem
 • dyskusje
 • pogadanki
 • zabawy integracyjne

Osoby odpowiedzialne za realizację programu

 • nauczyciel wychowawca
 • psycholog szkolny
 • pedagog szkolny

d. rozwój fizyczny i motoryczny

Ruch jest głównym stymulatorem rozwoju psychofizycznego ucznia. Przyczynia się do spostrzegania wzrokowego i zdobywania doświadczeń ruchowych w zakresie statyki i dynamiki, kształtowania się wyobraźni przestrzennej oraz rozumienia pojęcia czasu.

Poruszając się po tym obszarze zajmiemy się rozwojem podejmowanych przez uczniów aktywności.

ZADANIA OBJĘTE PROGRAMEM:

1. Kierowanie procesem wychowania fizycznego oraz motorycznego

Sposoby realizacji programu

 • zwracanie uwagi na odpowiednie dostosowania metod pracy do psychofizycznych możliwości uczniów
 • stosowanie ćwiczeń, które będą odpowiednio dobrane do indywidualnych potrzeb, umiejętności i możliwości uczniów

Formy i metody realizacji programu

 • zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej
 • zajęcia dodatkowe
 • zajęcia korekcyjne

Osoby odpowiedzialne za realizację programu

 • wychowawcy klas
 • wychowawcy przedmiotowi
 • instruktorzy zewnętrzni

e. rozwój zdrowotny

Praca w tym obszarze skupiała się będzie na doskonaleniu czynności zmierzających do nabywania przez uczniów samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych, dbałości o estetykę wyglądu, porządek oraz kulturę zachowania podczas różnorodnych sytuacji.

ZADANIA OBJĘTE PROGRAMEM:

1. Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej i dbałości o własne zdrowie

Sposoby realizacji programu

 • organizowanie akcji promujących zdrowy tryb życia
 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
 • przestrzeganie dbałości o higienę osobistą
 • zwracanie uwagi na higienę pracy i nauki

Formy i metody realizacji programu

 • organizowanie pogadanek wewnątrz klasowych
 • współpraca z lekarzem oraz pielęgniarką szkolną
 • organizowanie wycieczek rowerowych i pieszych, wyjazdów do lasu
 • sprzątanie okolic szkoły w ramach akcji Sprzątnie Świata
 • udział w konkursach promujących zdrowy tryb  życia
 • prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych - ogólnorozwojowych

Osoby odpowiedzialne za realizację programu

 • pielęgniarka szkolna
 • lekarz szkolny
 • wychowawcy klas
 • pedagog szkolny

f. rozwój artystyczny

Edukacja artystyczna stanowi bardzo ważny obszar kształcenia. Poruszając się po nim skupimy się  na stworzeniu uczniom sprzyjających warunków do rozbudzania i pogłębiania zainteresowań, uwrażliwiając ich na piękno sztuki i potrzebę obcowania z nią.

ZADANIA OBJĘTE PROGRAMEM:

1. Uświadomienie uczniom ich potencjału artystycznego

Sposoby realizacji programu

 • stwarzanie warunków, w których uczniowie mogą pokazać swoje zdolności i umiejętności
 • nakierowywanie, wskazywanie uczniom właściwej drogi rozwoju
 • rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką, kulturą, uwrażliwianie na piękno
 • zachęcanie do wspólnego tworzenia, szukanie inspiracji dla własnych potrzeb poprzez zwracanie uwagi na różne dziedziny sztuki

Formy i metody realizacji programu

 • tworzenie warsztatów artystycznych (plastycznych, teatralnych, tanecznych)
 • organizowanie wyjść do muzeum, teatru, galerii
 • organizowanie akcji charytatywnych z pracami własnoręcznie wykonanymi przez dzieci
 • udział w zajęciach programowych związanych z realizacją postawy programowej

Osoby odpowiedzialne za realizację programu

 • wychowawca klasy
 • nauczyciele przedmiotowi

12. EWALUACJA PROGRAMU

Program wychowawczy będzie podlegał ewaluacji. Będzie weryfikowany według potrzeb.

Ewaluacja przeprowadzana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego.

13. FORMY EWALUACJI

 • obserwacja (wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotowi)
 • ankiety dla uczniów
 • ankiety dla rodziców
 • ankiety dla nauczycieli
 • wywiad (Dyrektor Szkoły)
 • rozmowy w czasie Rad Pedagogicznych
 • rozmowy z uczniami
 • rozmowy z rodzicami
 • analiza dokumentów pracy pedagoga, pielęgniarki, lekarza szkolnego
 • udział uczniów w konkursach, olimpiadach, przedstawieniach, uroczystościach okolicznościowych

 

 

 

 

Copyright © Aurus.pl