Aktualności

Kontakt

AURUS Niepubliczna Szkoła Podstawowa
ul. Poleczki 7

02-822 Warszawa

e-mail: szkola@aurus.edu.pl

e-mail: sekretariat@aurus.edu.pl

Tel. (22) 641 57 22
kom. 515 142 781Szkolny Program Profilaktyki

dla klas I-III

Niepublicznej Szkoły Podstawowej AURUS

Szkoła i klasa w życiu dziecka i rodzica

Zadania objęte programem

WDRAŻANIE DO ŻYCIA W SZKOLE I W KLASIE (środowisko ucznia)

Sposoby realizacji programu

 • zapoznanie się z normami i zasadami obowiązującymi w klasie
 • zwracanie uwagi na konieczność przestrzegania zasad grzeczności wobec nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i koleżanek
 • zachęcanie do zwracania uwagi na drugą osobę, udzielania jej pomocy
 • zachęcanie do proszenia o pomoc, gdy tego potrzebujemy
 • kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami
 • uczenie akceptacji i tolerancji
 • uczenie reagowania na zjawiska przemocy
 • angażowanie do współorganizowania uroczystości szkolnych

Formy realizacji programu

 • rozmowy, pogadanki z wychowawcami
 • indywidualne rozmowy z uczniami
 • ustalanie oraz spisywanie regulaminu klasy
 • zajęcia grupowe, integracyjne
 • odgrywanie scenek improwizowanych
 • udział w apelach szkolnych, koncertach, konkursach i przedstawieniach
 • spotkanie z przedstawicielem policji do spraw nieletnich

Osoby odpowiedzialne

 • dyrektor
 • nauczyciele
 • wychowawcy klas
 • psycholog
 • pedagog

Termin realizacji programu

cały rok szkolny

Planowane osiągnięcia uczniów

Uczniowie:

 • przestrzegają ustalonych norm i zasad oraz regulaminu klasowego
 • grzecznie i kulturalnie zachowują się wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek
 • przestrzegają zasad grzeczności, zwracając uwagę na drugiego człowieka, służą pomocą
 • potrafią poprosić o pomoc, gdy jej potrzebują
 • pomagają czynnie w organizacji uroczystości szkolnych, apeli

Zadania objęte programem

ZACHĘCANIE DO ZNAJOMOŚCI PRAWA SZKOLNEGO ORAZ ZASAD PRZESTRZEGANIA GO (zadanie to jest propagowane zarówno wśród uczniów, jak i ich rodziców, prawnych opiekunów)

Sposoby realizacji programu

Uczniowie:

 • zapoznanie uczniów ze szkolnymi dokumentami (regulamin szkoły, regulamin zachowania się uczniów podczas przerw, wewnątrzszkolnych system oceniania, konsekwencje niewłaściwych zachowań, system wzmocnień, program wychowawczy)

Rodzice:

 • zapoznanie rodziców ze szkolnymi dokumentami (status szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania, zasady odbioru dzieci ze szkoły, zasady przebywania rodziców na terenie szkoły

Formy realizacji programu

Uczniowie:

 • rozmowy, pogadanki z wychowawcami
 • analiza regulaminu szkoły, zachowania się podczas przerw, wewnątrzszkolnego systemu oceniania
 • rozmowy na temat systemu wzmocnień

Rodzice:

 • rozmowy
 • dyskusje

Osoby odpowiedzialne

Uczniowie:

 • wychowawcy klas

Rodzice:

 • wychowawcy klas
 • rodzice

Termin realizacji programu

Uczniowie:

początek roku szkolnego (wrzesień)

Rodzice:

początek roku szkolnego (wrzesień, podczas pierwszego zebrania z rodzicami)

Planowane osiągnięcia uczniów

Uczniowie:

 • znają najistotniejsze dla siebie dokumenty szkolne
 • wiedza jak należy zachowywać się podczas przerw
 • znają konsekwencje wynikające z niewłaściwych zachowań
 • wiedzą na czym polega system wzmocnień
 • wiedzą, co zawiera program wychowawczy szkoły

Rodzice:

 • znają organizację szkoły, statut szkoły

 

Uczniowie a zdrowy styl życia

Zadania objęte programem

POPULARYZOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Sposoby realizacji programu

 • organizacja zajęć z lekarzem pediatrą i pielęgniarką szkolną na temat: Higiena w życiu każdego człowieka
 • organizacja zajęć z lekarzem stomatologiem na temat: Zdrowe i piękne zęby
 • zwracanie uwagi na codzienną toaletę uczniów, mycie zębów, ubieranie się odpowiednio do pogody, prawidłowe odżywianie się oraz skutki, jakie niesie za sobą niewłaściwe odżywianie
 • rozwijanie aktywności ruchowej
 • stwarzanie warunków sprzyjających zabawom ruchowym
 • ukazywanie, dających zadowolenie, możliwości spędzania wolnego czasu

Formy realizacji programu

 • pogadanki
 • dyskusje kierowane przez nauczycieli
 • lekcje zintegrowane
 • organizowanie przerw śródlekcyjnych uwzględniających ćwiczenia ruchowe
 • spotkania tematyczne dla uczniów i rodziców
 • spotkania z pielęgniarką szkolna i lekarzem pediatra i stomatologiem
 • warsztaty z uczniami
 • konkursy i zawody sportowe
 • konkursy plastyczne dotyczące zdrowia

Osoby odpowiedzialne

 • lekarz pediatra i lekarz stomatolog
 • pielęgniarka szkolna
 • nauczyciele
 • wychowawcy
 • nauczyciele wychowania fizycznego
 • nauczyciele plastyki

Termin realizacji programu

cały rok szkolny

Planowane osiągnięcia uczniów

Uczniowie:

 • przestrzegają zasad codziennej higieny
 • dbają o zęby
 • przestrzegają zasad właściwego ubioru
 • prawidłowo się odżywiają, zwracając uwagę na to, co jedzą
 • wiedzą, że ruch to zdrowie (chętnie uczestniczą w zajęciach gimnastycznych, doskonalą sprawność ruchowa)

Zadania objęte programem

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Sposoby realizacji programu

 • kształtowanie umiejętności świadomego dokonywania wyborów
 • zapobieganie kontaktom z alkoholem, papierosami i narkotykami (zapoznanie ze szkodliwością używek)
 • przestrzeganie przed samodzielnym sięganiem po leki

Formy realizacji programu

 • rozmowy
 • pogadanki
 • lekcje wychowawcze
 • zajęcia tematyczne
 • filmy edukacyjne
 • prezentacje
 • pogadanki dla rodziców

Osoby odpowiedzialne

 • dyrektor
 • wychowawcy klas
 • psycholog szkolny
 • rodzice uczniów

Termin realizacji programu

cały rok szkolny

Planowane osiągnięcia uczniów

Uczniowie:

 • wiedza i zdaja sobie sprawę ze szkodliwego wpływu na organizm papierosów, alkoholu, narkotyków
 • uczeń potrafi zachować się asertywnie w sytuacji, gdy kolega namawia go do popełnienia niewłaściwego czynu
 • uczeń wie, że nie może samodzielnie, bez kontroli osób dorosłych sięgać po jakiekolwiek leki
 • uczeń wie, że z każdym problemem może zwrócić się do osób dorosłych pracujących w szkole (dyrektor, wychowawca, psycholog, pedagog)
 • uczeń wie, że o każdej zauważonej nieprawidłowości powinien poinformować osoby dorosłe (rodzice, wychowawcy, psycholog, pedagog)

Rodzice:

 • wiedzą, jakie są i jak rozpoznać objawy uzależnień

Zadania objęte programem

POSZERZENIE WIEDZY NA TEMAT ZAGROZOŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA Z MEDIÓW, KOMPUTERA

Sposoby realizacji programu

 • uświadomienie dzieciom zagrożeń na jakie mogą być narażone podczas niewłaściwego korzystania z komputera (Internet) oraz mediów ( telewizja)

Formy realizacji programu

 •  prezentacje multimedialne
 • pogadanki
 • dyskusje
 • indywidualne rozmowy
 • koła komputerowe
 • drama

Osoby odpowiedzialne

 • wychowawcy klas
 • nauczyciele
 • pedagog
 • psycholog
 • straż miejska

Termin realizacji programu

cały rok szkolny

Planowane osiągnięcia uczniów

Uczniowie:

 • wiedza, jakie zagrożenia czyhają na nich podczas niewłaściwego korzystania mediów elektronicznych

Rodzice:

 •  są świadomi tego, jakie treści są oglądane przez ich dzieci, jakie strony internetowe odwiedzane, mają nad tym kontrolę

 

Bezpieczeństwo uczniów

Zadania objęte programem

WZMOCNIENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW

Sposoby realizacji programu

 • zwracanie uwagi na konieczność przestrzegania przez dzieci i ich rodziców obowiązujących w szkole dokumentów (zasad odbioru dzieci ze szkoły, świetlicy szkolnej, zasad przebywania rodziców na terenie szkoły, regulaminu zachowania się uczniów podczas przerw)

Formy realizacji programu

 • rozmowy z uczniami i ich rodzicami
 • obserwacje
 • pokazy

Osoby odpowiedzialne

 • dyrektor szkoły
 • wszyscy nauczyciele
 • rodzice

Termin realizacji programu

cały rok szkolny

Planowane osiągnięcia uczniów

Uczniowie oraz Rodzice:

 • starają się przestrzegać i zwracać uwagę na obowiązujące w szkole dokumenty (stosują się do zasad odbioru dzieci ze szkoły i świetlicy, przestrzegają zasad obowiązujących podczas poruszania się po terenie szkoły – zarówno  w czasie zajęć, jak i przerw

Zadania objęte programem

DIAGNOZA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

Sposoby realizacji programu

 • zwracanie uwagi na poziom bezpieczeństwa podczas przerwy
 • nauka oceny sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu

Formy realizacji programu

 • rozmowy z uczniami i ich rodzicami

Osoby odpowiedzialne

 • dyrektor
 • wychowawcy klas

Termin realizacji programu

cały rok szkolny

Planowane osiągnięcia uczniów

Uczniowie:

 • wiedzą, jak należy zachowywać się podczas przerw lekcyjnych
 • są w stanie określić czy obserwowane zachowania są pozytywne czy nie

Zadania objęte programem

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI DBANIA O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE DO SZKOŁY I ZE SZKOŁY ORAZ TERENIE SZKOŁY

Sposoby realizacji programu

 • poznanie i wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po szkole oraz na drodze
 • stosowanie regulaminu dotyczącego bezpieczeństwa podczas przerw
 • zapoznanie z numerami alarmowymi (Pogotowie, Straż, Policja)
 • zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną szkoły
 • nauka udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i drobnych urazach
 • uczenie reagowania na zjawiska przemocy oraz agresji
 • zachęcanie do szukania pomocy u osób dorosłych

Formy realizacji programu

 • pogadanki
 • rozmowy
 • spotkania z policjantem
 • lekcje w terenie
 • udział w wycieczkach pieszych
 • zajęcia grupowe
 • stosowanie metod aktywizujących (drama, wystawa, pokaz)
 • prowadzenie zajęć integracyjno – poznawczych
 • gry i zabawy przeciwko agresji
 • spotkania z psychologiem i pedagogiem
 • spotkania informacyjno – dyskusyjne z rodzicami

Osoby odpowiedzialne

 •  nauczyciele
 • wychowawcy klas
 • rodzice
 • policjant
 • pielęgniarka
 • lekarz

Termin realizacji programu

 • w trakcie roku szkolnego
 • w czasie zajęć dydaktycznych (zgodnie z planem pracy szkoły) poświęconych poruszanym zasadom

Planowane osiągnięcia uczniów

Uczniowie:

 • znają zasady bezpiecznego poruszania się po szkole oraz bezpiecznego spędzania w niej czasu
 • znają podstawowe zasady ruchu drogowego i pieszego
 • znają znaki drogowe
 • stosują się do regulaminu szkoły dotyczącego bezpieczeństwa podczas przerw szkolnych
 • znają numery alarmowe
 • znają zasady udzielania pierwszej pomocy
 • informują dorosłych w razie zauważonych nieprawidłowości (zjawiska przemocy oraz agresji)

 

Pomoc uczniowska

Zadania objęte programem

WDRAŻANIE DO BRANIA UDZIAŁU W AKCJACH CHARYTATYWNYCH

Sposoby realizacji programu

 • wyrabianie nawyków niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, dzielenia się
 • pobudzanie wrażliwości uczniów
 • uświadomienie istoty pomagania
 • kształtowanie pozytywnych cech

Formy realizacji programu

 • udział w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, WOŚP,
 • zbieranie nakrętek plastikowych
 • świąteczna zbiórka książek i zabawek dla domu dziecka
 • jesienna zbiórka karmy dla zwierząt
 • organizowanie kiermaszy (okolicznościowych)
 • udział w akcji Sprzątanie Świata
 • koła zainteresowań
 • zajęcia pozalekcyjne
 • konkursy

Osoby odpowiedzialne

 •  dyrektor
 • wychowawcy klas
 • pedagog
 • psycholog
 • nauczyciel plastyki

Termin realizacji programu

cały rok szkolny (w zależności od organizacji)

Planowane osiągnięcia uczniów

Uczniowie:

 • reagują
 • są otwarci na potrzeby kolegów i koleżanek, a także innych ludzi
 • uczą się bezinteresownie pomagać drugiemu człowiekowi
 • uczą się nieść pomoc zwierzętom
 • czynnie i chętnie uczestniczą w organizowanych na terenie szkoły atrakcjach

Zadania objęte programem

TOLERANCJA WZGLĘDEM DRUGIEGO CZŁOWIEKA

Sposoby realizacji programu

 • kształtowanie prawidłowej postawy wobec innych osób
 • poszanowanie drugiego człowieka i jego odmienności (uczenie akceptacji i tolerancji)
 • aktywizowanie uczniów do niesienia pomocy

Formy realizacji programu

 • rozmowy z uczniami
 • obserwacja uczniów
 • drama
 • pogadanki

Osoby odpowiedzialne

 • wychowawcy klas
 • pedagog
 • psycholog

Termin realizacji programu

cały rok szkolny (w zależności od potrzeby)

Planowane osiągnięcia uczniów

Uczniowie:

 • szanują poglądy, zachowania i cechy innych ludzi
 • szanują ludzi niepełnosprawnych
 • szanują ludzi pochodzących z różnych krajów i kultur
Copyright © Aurus.pl