ORGANIZACJA DYDAKTYCZNA

Nasza Niepubliczna Szkoła Podstawowa AURUS realizuje następujące założenia programowe:

Jesteśmy Szkołą o charakterze dwujęzycznym, międzynarodowym, polsko-angielskim; Prowadzimy nowoczesny program nauczania polskiej i angielskiej podstawy programowej jednocześnie; Zajęcia w języku angielskim odbywają się codziennie, w łącznym wymiarze 10 godzin lekcyjnych tygodniowo, stanowiąc integralną część całego programu edukacyjnego; Oprócz wysokiego poziomu języka angielskiego, proponujemy także rozszerzony program nauczania drugiego języka obcego - języka niemieckiego od klasy drugiej

Realizacja nauki języków obcych odbywa się w ramach naszego autorskiego programu Realizacja programów nauczania języków obcych znajduje się pod pełnym nadzorem metodycznym Dyrektora Metodycznego ds. Nauczania Języków Obcych; Realizacja polskiej podstawy programowej odbywa się zgodnie z rozporządzeniem MEN; Korzystamy z szerokiej oferty programów autorskich zatwierdzonych przez MEN, wspierających wszechstronny rozwój dzieci;

Edukacja odbywa się w oparciu o najnowsze podręczniki i programy edukacyjne dostępne w ofercie wydawnictw szkolnych; Wdrażamy własne programy edukacyjne Prowadzimy zajęcia wyrównawczo - kompensacyjne na każdym etapie edukacyjnym; Zapewniamy opiekę specjalistów: logopedy, pediatry i pedagoga szkolnego.

Dziecko przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i otoczeniem

Nasz system wychowawczy zakłada takie oddziaływania, aby dziecko w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i otoczeniem. Dbamy o to, aby nauczyło się odróżniać dobro od zła, było świadome swojej przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej)

 Szkoła podstawowa niepubliczna Warszawa

ODKRYWANIE MOCNYCH STRON

Bardzo ważne jest dla nas odkrywanie mocnych stron wychowanków, rozwijanie ich uzdolnień oraz stwarzanie ku temu odpowiednich warunków.

Jednocześnie dążymy do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych młodemu człowiekowi do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania dalszej nauki. 
W klasach I – III realizowany jest program „Szkoła na miarę” wydawnictwa Nowa Era, dostosowany do zróżnicowanych możliwości i zdolności edukacyjnych uczniów. Pozwala on na rozpoczęcie edukacji w momencie, w którym aktualnie znajduje się dziecko ze swoją wiedzą i osobistym rozumieniem świata. Realizacja programu zakłada wykorzystanie metod zapewniających wychowankom właściwe proporcje między zajęciami statycznymi (w ławce) a nabywaniem umiejętności poprzez różnego rodzaju aktywność.

PROGRAM

Wymieniony program obejmuje treści nauczania z zakresu:

edukacji polonistycznej

edukacji matematycznej

edukacji przyrodniczej

edukacji społecznej

edukacji muzycznej

edukacji plastycznej

zajęć technicznych

zajęć etyki religii

edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego

zajęć komputerowych

AURUS Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Poleczki 7
02-822 Warszawa